کد خبر: 5718
تاریخ انتشار: 00:54:12 - 1392/10/28
دیپلماسی در سیطره قدرت نرم
جورج واشنگتن ، از روسای جمهور آمریکا ، معتقد بود ساختار حکومتی برای افکار عمومی اهمیت قائل است و باید قدرت آن را به رسمیت بشناسد. امروزه همین تاکید واشنگتن به عنوان محور اصلی دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا برای بدست آوردن قلب ها وذهن های ملل دیگر درراستای اهداف ومنافع ملی آمریکا استفاده میگردد.

دیدبان آمریکا: جورج واشنگتن ، از روسای جمهور آمریکا ، معتقد بود ساختار حکومتی برای افکار عمومی اهمیت قائل است و باید قدرت آن را به رسمیت بشناسد. امروزه همین تاکید واشنگتن به عنوان محور اصلی دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا برای بدست آوردن قلب ها وذهن های ملل دیگر درراستای اهداف ومنافع ملی آمریکا استفاده میگردد.

از سویی شواهد متعددی براین واقعیت تاکید دارند که طی نسل ها ، وظیفه اساسی سیاست خارجی ابالات متحده آمریکا کسب اطمینان دراین مورد بوده است که منابع طبیعی ، بازارها ،نیروی کار و سرمایه سایر ملت ها با مساعد ترین شرایط ممکن در دسترس سرمایه داران بخش خصوصی آمریکا قرارگیرد. وودرو ویلسون ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سال  1907با صراحت چنین می گفت: « از آنجا که تجارت مرزهای ملی نمی شناسد و تولید کننده آمریکایی اصرار دارد که دنیا را به عنوان یک بازار در اختیار داشته باشد ، پرچم کشورش باید پشتیبان او باشد ودرهای کشورهایی که به روی او بسته است، باید به زور فرو ریخته شوند و وزیران مملکت باید از امتیازات به دست آمده برای سرمایه داران حمایت کنند.؛ حتی اگر دراین جریان حاکمیت ملت های سرکش نقض شود». به همین منظور وی برای اجرای هدف خود،درگام نخست در سال 1917پس از اعلام جنگ به آلمان ، سازمان تبلیغاتی خاص خود، یعنی «کمیته اطلاعات همگانی» را تشکیل داد وپس از عملیاتی موفقیت آمیز آن به تشکیل «آژانس اطلاعات متحده (USIA)» دست زد و اهداف واقعی مدنظرش سرلوحه فعالیت این آژانس قرارگرفت.

لازم به یادآوری است که بعدها دولت آیزنهاور،رئیس جمهور دوره پس از جنگ جهانی دوم، نیز در پیام سالانه خود درباره اوضاع کشور به کنگره درسال  1953هدف صریح وجدی سیاست خارجی خود را «ایجاد محیطی دوستانه برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر » عنوان کرد.

از نظر هربرت شیلر نیز تبلیغات ایالات متحده در دوره پس از جنگ با دو هدف عمده انجام می شد:دفاع از دنیای سرمایه داری موجود در برابر تهدید تغییرات اجتماعی ؛ یعنی سوسیالیسم دراروپا غربی وجاهای دیگر از یک سو و تسلط بر دنیای استعماری قدیم برای تجارت خصوصی وسرمایه گذاری خارجی از سوی دیگر.

تا سال 1945 دیپلماسی ایالات متحده چندان گسترده نبود ،اما پس ازجنگ ،این کشور تلاش کرد روند تکاملی خود را در سیاست خارجی اثبات کند از جمله اینکه درسال 1947 با اعلام «دکترین ترومن[1]» نقش رهبری را در جنگ سرد بر عهده گرفت و با طرح مارشال و تشکیل ناتو وضعیت را در اروپا تثبیت کرد که این همان نگرشی پیش گفته ای است که از زمان ویلسون موجودیت وتداوم یافت.

کیسینجر نیز که معتقد است طبق قانون طبیعت درهرقرن، کشوری قدرتمند در عرصه بین الملل ظاهر میشود «تا کل نظام بین الملل را مطابق با ارزش های خود شکل دهد » نمونه هایی را نظیر فرانسه قرن هفدهم ، انگلستان قرن هیجدهم ، اتریش قرن نوزدهم وآمریکای قرن بیستم ارائه میدهد تا برمبنای این سابقه در روابط بین الملل ، ابالات متحده آمریکا را  مجاز به پافشاری همیشگی بر جهانی بودن ارزش های خود بداند چرا که به اعتقاد وی « ارزش های امریکا این کشور را  ملزم می سازد برای تحقق آنها درسراسر جهان مبارزه کند»

وی براین باور خود چنین تصریح میکند که «بخش اعظم موافقت نامه های بین المللی درقرن حاضر از «میثاق جامعه ملل»[2] در سال 1920 وپیمان «بریان – کلوگ[3]» یا پیمان همگانی برای خودداری از جنگ درسال 1928 گرفته ، تا منشور سازمان ملل و سند نهایی پیمان هلسینکی – همگی با الهام از «ارزش های آمریکایی » منعقد شده اند. وی بر مبنای رویکرد آرمان گرایانه ویلسون در سیاست خارجی ، فرض را براین قرار میدهد که «آمریکا دارای ماهیتی استثنایی است» که در فضایل بی همتا و قدرت بی رقیب آن متجلی شده است و این کشور چنان به قدرت وقداست اهداف خود اعتقاد دارد که همواره  می تواند مبارزه برای ارزش های خود را درسطح کل جهان ، مشروع بداند، براین اساس کیسینجر تصریح میکند که «هرچه باشد شراکت درمنابع جهانی وتوسعه دیگر جوامع و اقتصاد ها ، اززمان طرح مارشال ،هدف خاص ایالات متحده آمریکا بوده است.

گفتنی است این همه تاکید بر ارزشها و فضایل آمریکایی وارزشمندی مفاهیم آزادی وآزادگی ، به اعتقاد برخی محققان ریشه در تاریخ تشکیل ایالات متحده آمریکا دارد و با اینکه اصیل وحقیقی است ولی بعدها اسیر نیات و مقاصد پلید سردمداران حکومت آمریکا شده است. «هربرت شیلر[4]» نویسنده ومحقق انتقاد نگر آمریکایی ومولف کتاب هایی از جمله« ارتباطات جمعی وامپراتوری آمریکا» در مقدمه ای بر کتاب « بنگاه تبلیغات» نانسی اسنو می نویسد: «برای ملتی که تاریخ آن با یک انقلاب ضد استعماری شروع شد ،آزادی وآزادگی کلماتی نیرومند هستند.[گرچه] تبلیغات گرهای تمام عیار با آگاهی کامل از این امر، از کلمات فوق به سود منافع وحکومت طبقاتی سو استفاده کرده اند...، این تجربه از زمان جنگ جهانی اول بر ایالات متحده حاکم بوده است [وموجب شده تا] تبلیغات آمریکایی در زمینه مهارت در فروش هدف های سیاسی درداخل ودرسطح جهان به صورت تصاعدی افزایش یابد»

با گذشت دوران جنگ سرد وزمانی که نظام شوروی فرو پاشید ، جنگ تبلیغاتی ایالات متحده آمریکا هدفی تازه یافت. در این مورد نیز به صراحت می توان گفت که از زمان تصویب «نفتا»[5]موفقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی بین ایالات متحده آمریکا ،کانادا،مکزیک،درسال 1933 و فروکش کردن تنش های سیاسی و نظامی بین ایالات متحده آمریکا واتحاد جماهیر شوروی ، تلاش های «آژانس اطلاعاتی ایالات متحده»[6] - به عنوان یکی از مجریان اصلی دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا – از ضدیت با کمونیسم به سرسپردگی کامل به اقدامات شرکت ها و اقتصاد آمریکا تغییر کرد وتجارت واقتصاد را سرلوحه ماموریت های خود قرارداد تا نفوذ شرکت های آمریکایی درمناطقی گسترده یابد که آنها را بازارهای در حال ظهور – یا همان اراضی استعماری سابق – می دانست.

همانگونه که مدیر آژانس اطلاعات ایالات متحده درسال 1993دریک کمیته فرعی روابط خارجی سنا گفت: «یکی از مهمترین حوزه ها برای افزایش وتقویت فعالیت این آژانس حوزه تجارت ، بازرگانی واقتصاد است » همان زمان یکی از سناتورهای آمریکایی نیز در مصاحبه ای با رادیو صدای آمریکا تصریح کرد : آژانس اطلاعات ایالات متحده آمریکا همچنان برای خدمت به هدف حیاتی «گفتن داستان آمریکا به بقیه مردم جهان» به فعالیت خود ادامه میدهد. برنامه های آژانس نه فقط به منافع ملی امنیتی ما خدمت می کند بلکه منافع اقتصادی مستقیمی نیز دارند وفضایی به وجود می آورند که تجارت ایالات متحده آمریکا می تواند در بازارهای خارج رشد کند. این بازارها ،کار تولید می کنند وبرای کارگران آمریکایی وکارگران دیگر کشورها مزد فراهم می سازند.

 

 

ردپای رسمی این نگرش جدید را در استراتژی امنیت ملی دولت کلینتون نیز میتوان یافت . دراین سند که درسال 1997انتشار یافت ، هدفهای اصلی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا به ترتیب 1- تقویت امنیت با دیپلماسی ونیروهای نظامی موثری که آماده جنگیدن وپیروزی هستند. 2- افزایش رفاه وکامیابی اقتصادی آمریکا  3- ترویج کمک به مردم و مردم سالاری در خارج ذکر شده اند.

 « کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی آمریکا»[7] نیز در گزارش جامع خود ،که تدوین آن در سال 2001پایان یافت  مالکیت ومحور اساسی استرانژی ایالات متحده امریکا را ایجاد تعادل بین دو هدف اصلی عنوان کرد که نخستین ومهمترین آن عبارت بود از «بهره بردن از منافع یک جهان منسجم وهماهنگ که در آن آزادی ، امنیت وخوشبختی برای آمریکا ودیگر کشورها گسترده شده است ... استراتژی ایالات متحده آمریکا باید در پی تحقق امنیت وآزادی هماهنگی با دیگر ارزش ها باشد.»

« دفتر امور عمومی معاونت دپیلماسی عمومی وامور عمومی وزارت خارجه آمریکا»[8]  نیز در بخشی از گزارش عملکرد سال 2001 میلادی خود در پاسخ به این پرسش که «چگونه دیپلماسی به ما خدمت میکند؟» با تصریح اینکه دیپلماسی را برای ارتقا ومحافظت ازمنافع آمریکاییان به کار میگیرد، کارکردهای زیر را دراین راستا بر می شمرد.

1-    مدیریت روابط دیپلماتیک بادیگر کشورها ونهادهای بین المللی

2-    ارتقای صلح وثبات درمناطقی که آمریکا در آنها منافع حیاتی دارد.

3-    همگرا کردن کشورها وملت های مختلف برای رفع چالش ها وبحران های جهانی نظیر تروریسم.

4-    ایجاد شغل در داخل از طریق گشودن بازارهای خارجی

وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تصریح دارد که با گره زدن تار و پود تجارت آمریکایی با دیپلماسی آمریکایی ، موفقیت های چشمگیری در به دست آوردن بیش از دویست وپنجاه موافقت نامه تجاری در بیست سال گذشته داشته که موجب شده اند توسعه تجاری آن کشور نسبت به سال 1970 بیست وپنج برابر ونسبت به سال 1990 تا صدو بیست درصد رشد یافته وحدود شانزده میلیون شغل به وجود آید.

5-  کمک به ایجاد وتوسعه محیط اقتصادی با ثبات درسایر کشورها به منظور فراهم آوردن فرصتهای سرمایه گذاری وصادرات برای ایالات متحده آمریکا . وزارت خارجه این کشور با صراحت کمک به سایر کشورها را کمک به خود میداند، چراکه درحال حاضر کشورهای در حال توسعه ، بازار هدف 40 درصد – معادل ارزش 300میلیارد دلار – از صادرات ایالات متحده آمریکا به شمار می آیند. این کشورها پر رشدترین بازارهای کالاها وخدمات آمریکایی هستند،   بخش بازرگانی برآورد میکند که ارزش هریک میلیارد دلار صادرات به کشورهای در حال توسعه برابر با ایجاد سیزده هزار شغل در آمریکاست وبیش از یک چهارم محصولات مزارع آمریکا به کشورهای درحال توسعه صادرمی شود وکمک های ایالات متحده آمریکا موجب میشود تا تجارت این کشور به همه جا صادر می شود . وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا براین باور است که موفقیت تجارت آمریکا در بازارهای بین المللی از منافع حیاتی ملی این کشور به شمار آید ،زیرا زمانی که شرکت های آمریکایی از وضعیت رقابتی مطلوبی در اقتصاد دنیا برخوردار باشند ، امنیت ملی نیز تقویت می شود.

 

 

 

گزارش «کمیسیون مشورتی معاونت دیپلماسی عمومی وامور عمومی وزارت خارجه آمریکا»[9]نیز که درسال 2004 میلادی تنظیم و انتشار یافته است ، باتاکید بر بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان موفقیت دیپلماسی عمومی این کشور مسئله را چنین تبین میکند «دولت ایالات متحده آمریکا تنها بخشی نیست که با چالشهای جهانی در دیپلماسی عمومی مواجه است » سازمانهای خصوصی نیز زمانی که تلاش دارند کالاها وخدمات خودرا درکشورهای دیگربازاریابی کنند با مسائلی مشابه درگیرند. با وجود آنکه این سازمان ها منافع مشترکی با دولت دارند ،پیوندهای اندکی بین بخش های دولتی وخصوصی وجود دارد. این دوبخش به یکدیگر نیاز دارند تا باهم برای رفع چالشهای مهم پیش رو به همکاری بپردازند.

 وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در برنامه راهبردی پنجساله (2004-2009) «آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده»[10] که آنرا با نام «اتحاد دیپلماسی وکمک های توسعه ای»انتشار داده است ،«ماموریت خود را پدید آوردن جهانی امن تر ، مردم سالارتر ولذت بخش تر برای منافع مردم آمریکا وجامعه بین الملل» عنوان می کند. به باور آنها«دیپلماسی ایالات متحده آمریکا در قرن 21 مبتنی بر عقاید بنیادین زیراست ،آزادی ما با اطمینان از اینکه دیگران هم آزادند ، بهتر پشتیبانی می شود ،کامیابی وشادکامی ما بستگی به کامیابی دیگران دارد .......هم اكنون ایالات متحده آمریکا یک مسئولیت حیاتی برای به کارگیری سازنده قدرت خود دارد تا امنیت ، مردم سالاری وکامیابی را درسراسر جهان توسعه دهد» وهمچنین کالین پاول ، وزیر خارجه وقت ایالات متحده آمریکا ،در مقدمه این برنامه تصریح میکند که ارتباط نزدیک ما اطمینان می بخشد که سیاست خارجی ما و برنامه های توسعه ای کاملا به هم پیوند خورده اند تا استراتژی امنیت ملی ایالات متحده را که رئیس جمهور درسال2002 ارائه کرد ،تامین کنند .استراتژی امنیت ملی تاکید بر این دارد که دیپلماسی وکمک های توسعه ای ابزار بسیار با اهمیتی برای ساخت جهانی صلح آمیزتر، آزادتر وبهتر هستند.

 

 

امروزه نیز ساختار رسمی وزارت امور خارجه ایالات متحده دفتر «برنامه های اطلاعاتی بین المللی» وابسته به وزارت خارجه آمریکا واز بازمانده های آژانس اطلاعاتی متحده ایجاد شده است که سرویس اصلی ارتباطات استراتژیک بین المللی برای جامعه روابط خارجی است وپس از ادغام آژانس اطلاعات ایالات متحده آمریکا با وزارت خارجه در سال 1999 شکل یافت.

 

-خان اوغلان خدایی، (1384) دیپلماسی عمومی در امنیت ملی آمریکا ، کتاب امریکا ( مجموعه مقالات)ش6 (ویژه دیپلماسی عمومی آمریکا) .

- مایکل ، پارتنی (1382) ،«مقدمه» برکتاب بنگاه تبلیغات ، نوشته نانسی اسنوا ، تهران : جام جم.

- محمد حسن ،کاووسی عراقی  (1379) ، « مقدمه [ برتحول دیپلماسی معاصر] » مندرج در : هنری آلفرد . کسینجر ، دیپلماسی ، ترجمه فاطمه سلطانی یکتا و علیرضا امینی ، تهران ، اطلاعات ص 46

- هنری آلفرد، کسینجر (1379) دیپلماسی ، ترجمه فاطمه سلطانی یکتا و علیرضا امینی ، تهران اطلاعات ، صص 56-53

- ناسی ، اسنو (1382) بنگاه تبلیغات : فروش فرهنگ آمریکایی به جهان  ، ترجمه علی کسمایی ، تهران ، جام جم

-Bureau of public Affairs ) the under secretary for public Diplomacy and public Affairs (2001) . The state Department Atwork , Availlab

le .At :http//www.state. gov/r/Pa/dos/4078.htm

 

-u.s Advisory Commission on Public Diplomacy (2004( AvailableAt://www. State . Gov/r/adcompd/rls/3627 PF .htm

 

-strategic plan of the u.s Department of state and u.s Agency for International Development(Fiscal years2004 , 2009)ReleasedAugust 2003,Available at:http://www.state gov/documents/organization/ 24299. Pdf-or www.public diplomacy . org

 

-http://usinFo . steta. Gov/ Persian /USINFO-Persian/information bridge.htm

 

-BBG(2002)Voice of Americe Fact sheet ̓̓̓̓retrieved{on 2008-05-30}From :http://ibb7-2,ibb. Gov/pa baff/voafact.htm

 

http://www.mepi . state – Gov

 

http://www.radio Farda. Com / content / F2 –rice – human –rights / 367561 . htm/

 

 

 

 [1] Teraman doctrin

                                                                                                                                                                      [2] League of nations

[3] Pact Kellog - Briand

[4]Herbert schiller

[5]Nafta

[6]USIA

.the united states commision on Nationl security1       

 

Bureau of publil Ader secretary for public Dipomacy and public Affairsffairs , the un. 2

                                                                                                       .                                                                                                                                                      1The Advisory Commission on Public Diplomacy                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

    

US Agency for International Development                                                                                                            1

..